ARCHITEKTURA

Jak wyglądają poszczególne części projektu architektonicznego?

01

Projekt koncepcyjny architektoniczny

Projekt koncepcyjny składa się z rysunków uproszczonych pokazujących układ funkcjonalny poszczególnych kondygnacji i elewacji budynku. Pokazany jest charakterystyczny przekrój oraz szkic usytuowania budynku na działce. Bazowo projekt koncepcyjny sporządzany jest w formie płaskich rysunków 2D. Opracowanie może być poszerzone o szkice perspektywiczne, wizualizacje lub model 3D.

02

Projekt budowlany architektoniczny

Projekt budowlany architektoniczny to dokument formalny, ogólny, który wymaga opinii, uzgodnień, pozwoleń – składany do Urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Poza częścią PZT, czyli projektu zagospodarowania działki należy złożyć zestaw rysunków i opisów m.in.: przedstawić układ przestrzenny, formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz zamierzony sposób użytkowania.

03

Projekt wykonawczy architektoniczny

Co do zasady projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

04

Projekt indywidualnych detali architektonicznych

Indywidualne detale mogą zostać zaprojektowane jako część projektu wykonawczego. W uproszczeniu mogą również uzupełniać fazy projektu budowlanego a nawet koncepcyjnego, jeśli ich rodzaj i charakter ma istotny wpływ na stylistykę elewacji.

05

Projekt techniczny, charakterystyka energetyczna

Projekt techniczny przekazywany jest w urzędzie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót. Składa się z części opisowej oraz rysunkowej. Część opisowa określa m.in. układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrzne i zewnętrzne przegród budowlanych, rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne oraz charakterystykę energetyczną budynku. Część rysunkowa zawiera m.in.: projekt konstrukcyjny, projekty wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej.

06

Inwentaryzacja architektoniczna

Pomiar budynku jest wykonywany przez Architekta w celu udokumentowania stanu istniejącego obiektu. Dzięki niemu projekt rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejącego budynku może zostać wykonany zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej. Niezbędne będzie też w kolejnym kroku zlecenie opinii lub ekspertyzy konstruktorskiej w zależności od rodzaju projektowanych zmian.

07

Analizy i szkice

Analizy i szkice mogą zostać zlecone jako odrębna forma opracowania, albo uzupełnienie istniejącego projektu.

08

Nadzór autorski

Wizyty na budowie w trakcie realizacji projektu mogą zostać zlecane w trakcie budowy jako pojedyncze nadzory lub wykupione w pakiecie miesięcznym. Będąc na miejscu możemy odpowiedzieć na pojawiające się pytania, wychwycić ewentualne błędy w realizacji, omówić projekt z wykonawcami oraz zaproponować alternatywne rozwiązania jeśli zaistnieje taka potrzeba.