Zabytkowa piwnica w kamienicy przy ulicy Łaziennej

Projekt:   inwentaryzacja zabytkowej piwnicy, projekt koncepcyjny adaptacji, projekt budowlany

Powierzchnia:    60 m2

Kubatura:   150 m3

Lokalizacja:   Toruń


Inwentaryzacja:   KZPA – Katarzyna Zając Pracownia Architektoniczna

Zakres opracowania:   pomiary, opracowanie inwentaryzacji oraz koncepcja adaptacji wykonane przez Katarzynę Zając, projekt budowlany jest w trakcie opracowania

Data:   2020 r.

 

Kamienica przy ul. Łaziennej jest zlokalizowana w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej Zespołu Staromiejskiego w Toruniu o najwyższych wartościach zabytkowych i historycznych. Teren ten jest objęty prawną ochroną konserwatorską wynikającą z faktu wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO oraz wpisania do rejestru zabytków.  

Projekt obejmuje adaptację obecnie nieużytkowej piwnicy i przekształcenie jej w pomieszczenie użytkowe zgodne z możliwościami wynikającymi m.in. z warunków zabudowy, wytycznych konserwatorskich i warunków technicznych. Zostały zaproponowane trzy układy dla różnych funkcji powierzchni: lokalu z funkcją gastronomiczną, lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego.